Chào mừng quý vị đến với website của Tài nguyên Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

giao an

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ánh
Ngày gửi: 13h:54' 24-10-2013
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Date of preparation: 10-08-2013
Class: 8 A,B,C

Period 1
Week 1
REVISION

1. Objectives: By the end of the lesson the students review the tenses that they studied in English 6 and English 7
2. Language contents:
- Grammar: The simple present, the present progressive, the future intention, past simple, past progressive and simple future.
- Vocabulary: Review
3. Techniques: Group-work, listen and answer.
4. Teaching aids: Exercise to practice.
5. Time: Allotted 45 minutes
6. PROCEDURES: (Language presentation)


T
Content
Teacher`s activities
Students` activities

5`

5`


5’

5`

5’


5’


12’

3’

Revision

* Warm up:
- Chatting:
- Revision

Tenses:
1. The present simple tense.
2. The present progressive tense.
3. The future intention.
4. The past simple.
5. The past progressive.
6. The simple future.

* Activity 1
The simple present tense:
Form: S + V ( HT)
I/ We/ You/ They/ + V

He/ She/ It + V-s/ es
+ Es for the ending verbs which have o, x, s, ch, z., sh.
Ex:
- I am a student in Ducchanh.
- We go to school everyday,
- Lan gets up at 5 everyday.
=> The negative: ...
We don`t go to school everyday.
=> The interrogative: ...
Do we go to school everyday?
* Activity 2:
The present progressive tense:
Form: S + is/am/are + V- ing
Ex:
-It is raining now.
-The students are learning lesson 1 at the moment.
=> The negative: ...
It isn`t raining now.
=> The interrogative: ...
Is it raining now?
* Activity 3 :
The future intention:
Form: S + be going to + inf.
( be is in the simple present)
Ex:
-Nam is going to go to visit Hue.
- Tomorrow, I am going to visit my grand parents.
=> Negative: ...
Nam isn`t going to visit Hue.
=> Interrogative: ...
Is Nam going to visit Hue?
* Activity 4:
The simple future:
Form: S + will/ shall + infinitive
I/ We + will/ shall
You/ they/ he/ she/ it + will
Ex:
- I will go there tomorrow.
- They‘ll be late for school.
They will not… / Will they …?
* Activitive 5:
The past simple:
Form: S + V-ed/ II
Ex:
- She stayed in the hotel for a week last summer.
- They came here yesterday.
- They did not come…
- Did they come …?
* Give the exercises


* Homework:
- Prepare unit 1 : L
& R+ LF4
- Greeting
- Lead in:
How many tenses did we learn in English 6 and7?
Can you tell me?
What are they?
How about the form and the expressing, we come to the lesson today - Revision


- First we come to the present simple tense:
- Who can give the form?
- How does it express?

What persons go with it?
- Give the examples and explain it.- Change into negative and interrogative.
( activity 2, 3, 4, 5, 6 do the same)
EXERCISE 1:

- What tenses are they?
- Change into negative and interrogatives.
1. I am Nam.
2. She is going to write a letter.
3. He gets up at 5 every morning.
4. They are playing soccer in the school yard.
5. We have lunch at 11:30.
6. There are many subjects at school.
7. My father usually told stories at night.
8. They will go to the sea tomorrow.

( Ss do at home if haven`t no time)

Execise 2:
Complete the following sentenses with the correct form of the verbs:
 
Gửi ý kiến